AV NAC-Nederland deelnemers

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.Wedstrijden: fitness- en bodybuilding wedstrijden NAC welke georganiseerd wordt door Stichting NAC-Nederland.
1.1.1 Wedstrijden onder auspiciën NAC-Nederland

1.2. Organisator/Organisatie:

Stichting NAC-Nederland is gevestigd te Den Haag waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Deelnemer:

Is de natuurlijke persoon die zich voor de(onder auspiciën) wedstrijd heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten tot deelname.

1.4. Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Organisatie en Deelnemer tot deelname aan de wedstrijd. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

1.5. Wedstrijd Licentie:

Een bewijs van NAC-Nederland dat recht geeft tot deelname aan alle NAC wedstrijden, Nationaal en Internationaal. Deze dient aangeschaft te worden als men zich voor het eerst inschrijft voor een NAC-Nederland (onder auspiciën) wedstrijd.

Deze is geldig voor de duur van 1 jaar. De kosten van de licentie zijn €35,-. Als de licentie is verlopen dient deze bij de eerstvolgende NAC-Nederland wedstrijd te worden verlengd alvorens deelname wordt goedgekeurd. Kosten van een verlenging zijn €30,-
De betaling voor de licentie dient direct na het verzenden te worden overgemaakt op Rekeningnummer:
IBAN: NL75ABNA0968230415,
T.a.v. A. Bruijstens
O.v.v. Naam(voluit), Klasse van inschrijving.
Na inschrijving en betaling krijg de aanvrager hier van een bevestigingsmail. In deze mail wordt een verzoek gedaan om een duidelijke pasfoto te mailen. Deze dient voor het aanmaken van een licentiepas.


Artikel 2. Deelname

2.1. Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk indien:

 • Het inschrijfformulier door de Deelnemer volledig ingevuld en verstuurd is.
 • Een geldig NAC-Nederland jaar licentie getoond wordt bij registratie
 • Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd 2 weken voor de wedstrijd is betaald
 • Het speakerformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en verzonden aan de Organisatie
 • Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden
 • Een geldig legitimatiebewijs overhandigd kan worden

2.2. De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan de wedstrijd indien deze natuurlijke persoon tenminste de  vastgestelde minimum leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van de wedstrijd. Voor internationale wedstrijden geld een leeftijd van 18 jaar.

2.3. Inschrijving voor de wedstrijd geschiedt middels het inschrijfformulier op de website van        NAC-Nederland

2.4. Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.

2.5. Het is Deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

2.6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit geeft geen recht op vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de wedstrijd.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1. Deelname is geheel op eigen risico van de Deelnemer.

3.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.3. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.5 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart Deelnemer bekend te zijn met het feit dat deelname aan de wedstrijd een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en aan deze eis te voldoen.

3.6 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.


Artikel 4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.


Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan hier schriftelijk bezwaar tegen te maken (per geschrift of e-mail), waarna Organisator het verstrekken van de gegevens aan derden zal stopzetten. Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of Facebook.


Artikel 6: Reglement

6.1 Op deelname aan de wedstrijd zijn van toepassing de reglementen van de NAC-Nederland. Organisatie gaat er vanuit dat Deelnemer deze regels heeft gelezen en naleeft. 


Artikel 7: Gedragsregels

7.1 Het betreden van het terrein waar de wedstrijdlocatie zich bevind is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de instructies van de Organisatie op te volgen.

7.2 Backstage toegang wordt alleen verkregen met een gepersonaliseerd bandje /pasje die Deelnemer krijgt bij de registratie door de Organisatie. Zonder dit wordt de toegang voor het backstage gedeelte ontzegd door de security. De persoonlijke passen/ bandjes zijn niet overdraagbaar. Evenzo geldt deze regel voor de coach(es) van Deelnemer.

7.3 Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn de volgende zaken niet toegestaan op het terrein of in het pand: drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, wapens, en andere gevaarlijke voorwerpen. Het is niet toegestaan de doorgang in de gangpaden te belemmeren of de veiligheid op welke andere manier te belemmeren.

7.4 Om de sfeer goed te hebben en te houden zijn de volgende regels opgesteld waar Deelnemer zich aan hoort te houden:

 • Alle Deelnemers hebben respect voor elkaar en behandelen elkaar hoe hij/ zij graag behandeld wilt worden. Ongeacht sekse, geloof, lichaamsbouw en prestaties.
 • Alle Deelnemers vertonen sportief gedrag en respect naar Mededeelnemers en Organisatie
 • Ongewenste intimiteiten en (non) verbale agressie worden door Organisatie niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook naar buiten te brengen.
 • Deelnemers die zich agressief gedragen of op enige andere wijze andere personen lastig vallen en blijven volharden in hinderlijk en of aanstootgevend gedrag kunnen door de security van de locatie verwijderd worden.
 • Indien men geen respect heeft voor de huisregels en zich hier niet aan kan houden kan de entree worden ontzegd. Zonder restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Ontzegging van toegang kan ook gevolgen hebben voor komende evenementen.
 • Bij het plegen van strafbare feiten doet de organisatie aangifte bij de politie.

7.5 Als gevolg van het landelijk rookbeleid is het niet toegestaan om te roken in openbare gelegenheden. Op het terrein mag gerookt worden op de daarvoor aangegeven plekken. Er wordt tijdens de wedstrijd alcohol geschonken. Alcoholhoudende dranken mogen enkel genuttigd worden door personen van 16 jaar en ouder. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Bij wangedrag/ drankmisbruik volgt ontzegging van de wedstrijd locatie. De beveiliging heeft opdracht daar op toe te zien. Backstage mag – in beperkte mate – alcohol gebruikt worden indien Deelnemer dit nuttigt ter voorbereiding op de wedstrijd. Indien de Deelnemer een waarschuwing heeft gehad van de organisatie vanwege gedragsproblematiek word de deelnemer bij de volgende keer verwijderd en gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

7.6 Alcohol, drugs en anabolen zijn verboden. Zowel het gebruik als de handel hierin door Deelnemer en andere personen. Indien er enige verdenking is wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het entreegeld of cateringtegoed.

7.7 Indien er medische problemen zijn of opspelen bij Deelnemer spreekt zijn/haar coach iemand van de Organisatie aan, zij brengen je naar de aanwezige verpleegkundigen toe, die het overnemen.  Indien er crisis is of een zodanige noodzaak dat er acuut gehandeld moet worden, is alles aanwezig, inclusief ambulance. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de ambulance wordt dit verhaald op de verzekering van  Deelnemer.

7.8 De lockers zijn NIET beschikbaar voor Deelnemers en coaches. Deze zijn eigendom van de locatie.

7.9 De tanning die Deelnemer gebruikt mag niet afgeven. Deelnemer kan gebruik maken van de aanwezige spraytann. Indien Deelnemer eigen tanning gebruikt mag dit niet Panata, Dream-Tann of andere tanning wat afgeeft zijn. Deelnemer kan hiervoor worden gediskwalificeerd.

Overtredingen van de bovengenoemde  gedragsregels kan leiden tot:

 • Diskwalificatie van de wedstrijden
 • Uitsluiting van tenminste 1 jaar van alle NAC wedstrijden Nationaal en Internationaal
 • Intrekken van de wedstrijdlicentie
 • Aangifte bij de gezaghebbende instanties

 

Artikel 8: Wijziging in de algemene voorwaarden

8.1 Organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel de algemene voorwaarden te wijzigen.